22.12.2016

Life-cycle oil

ÖLJYN ELINKAARI AJATTELU

Olemme tottunet käyttämään öljyä kulutustavarana. Eräissä käyttökohteissa, kuten polttoaineena, vallitseva ajattelu on perusteltua mutta väliaineena käytettäessä öljyn elinkaari on ajateltava uusiksi.

Käytettäessä öljyä väliaineena vaikka voimansiirto-, voitelu-, eristys- ja lämmönsiirtoöljynä, öljyn elinkaari riippuu öljyn käytöstä. Öljyn elinkaari saattaa käytännössä vaihdella ikuisesta muutamiin tunteihin.

Olennaista on että käyttäjä voi valita väliaineöljyn elinkaaren pituuden ja vaikuttaa strategisiin kustannuksiinsa merkittävästi.


Öljy väliaineena

Käytettäessä öljyä väliaineena, öljyyn kohdistuu aina kohteen erityisluonteen kaltaisia öljyä rasittavia tekijöitä kuten lämpö, paine tai ulkopuolisten epäpuhtauksien kertyminen öljyyn. Itse öljy ei prosessissa kulu vaan häviöt tapahtuvat vanhentumisen, vuotojen ja öljyn vaihtojen yhteydessä.

Öljyn elinkaarta hallitaan puuttumalla öljyyn kohdistuviin rasitustekijöihin, jolloin elinkaari voidaan optimoida pääsääntöisesti halutun mittaiseksi. Amerikkalaisittain puhutaan “Fill For Life” -ajattelusta jossa väliaineöljyn elinkaari on yhdenmukaistettu koneikon elinkaaren kanssa.

Elinkaari ajattelussa kunnon heikentyvään kehitykseen puututaan kustannustehokkaasti ajoissa!

Väliaineen kunto vaikuttaa koneikon odotettuun elinkaareen, esimerkiksi tavanomaisten väliaineen aiheuttamien konerikkojen puuttuminen pidentää automaattisesti myös koneikon elinkaarta. Epäpuhtauksien, öljyn vanhentumistuotteiden ja esimerkiksi veden puuttuminen järjestelmästä vähentää ellei poista koneikon vioista suurimman osan, jolloin koneikon yleinen kuluminen vähenee ja elinkaari pidentyy.

Elinkaariajattelun työkalut

Väliaineen elinkaariajattelu vaatii käyttäjältään uutta ajattelua ja uusien toimintatapojen käyttöönottamista. Työkalut ovat tarvittava strateginen osaamispääoma, öljyjärjestelmien valvonnan toteutus ja kunnossapidon työkalujen valinta.

Näissä strategisissa kysymyksissä voidaan käyttää ulkopuolista osaamista vain harkitusti. Yleensä aina on suositeltavaa jakaa valvonta, tekeminen ja uushankinta erillisiin yksiköihin mahdollisimman yksinkertaisten sääntöjen kautta ja määritellä koko prosessille yhteiset tavoitteet ja laadun mittarit osaoptimoinnin välttämiseksi.

Strateginen osaaminen

Organisaation tulee ymmärtää ja päättää riittävän korkealla tasolla mitä strategista osaamispääomaa vaaditaan käyttö- ja kunnossapidon työntekijöiltä, työnjohdolta ja hankintaosastolta, jotta nämä kokonaisuudessaan voivat tukea elinkaariajattelua. Itsestään selvää on että hankinnan ja käyttö- ja kunnossapidon organisaatioiden toimintojen ja tavoitteiden tulee tukea toisiaan sekä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Hankintaosaston olennaisia tarvittavia osaamisvaatimuksia ovat koneikkojen vaatimusten ymmärtäminen, niiden vertailu keskenään ja tarvittaessa omien käytettävän öljyn laatustandardien laatiminen yhdessä käyttö- ja kunnossapidon kanssa. Mikäli hankinnassa ei ole pystytty viemän käytäntöön elinkaariajattelun vaatimaa strategista muutosta esimerkiksi väliaineöljyn ostoparametreihin, kuten laatuvaatimuksiin, koko strategian toteutus vaarantuu.

Valvonnan toteutus

Väliaineena käytettävän öljyn luonteenomaisin piirre on että sen kunnonylläpito on yksinkertaista sekä edullista mutta huonoksi päässeen kunnostaminen on haastavampaa ja kalliimpaa. Näin ollen valvonnan tulee tukea ennakoivasti väliaineöljyn kunnonylläpitoa puuttumalla vaarantaviin riskeihin sekä heikkenevään kehitykseen ajoissa.

Väliaineöljyn kuntoa valvottaessa tulee kiinnittää huomiota vähintään kahteen eri näkökulmaan: koneikon kuntoon sekä öljyn kuntoon ja niiden molempien kehitykseen. Valvottaessa öljyä, eri mittaus- ja valvontatekniikoiden hyödyntäminen vastaavat yleensä eri kysymyksiin, jolloin oikean valvonta kompinaation valinta on tärkeä kysymys kustannusten ja tarkkuuden näkökulmasta. Oikea valvonta vastaa sekä koneikon että öljyn kannalta kriittisiin kysymyksiin kustannustehokkaasti.

Kunnossapidon työkalujen valinta

Elinkaariajattelu vaatii eniten uusien toimintatapojen muutoksia kunnossapidon henkilökunnalta ja heidän työkaluiltaan. Väliaineöljyjen kunnon ylläpidon työkalujen tulee voida puuttua tavoiteltua elinkaaren pituutta vaarantaviin tekijöihin ajoissa ja kustannustehokkaasti.

Kunnossapidossa perinteinen öljynvaihto ratkaisuna kaikkiin ongelmiin usein siirtää ongelmat eri paikkaan järjestelmässä eikä puutu todellisiin syihin ongelmien taustalla. Työkaluilla tulee voida puuttua väliaineöljyn vanhentumistuotteisiin, ulkopuolisiin epäpuhtauksiin ja laitteistojen käyttövarmuutta uhkaaviin tekijöihin jo siinä vaiheessa kun ne uhkaavat kehittyä vaarantaviksi käyttöhäiriöiksi.

Toisaalta kunnossapidolla pitää olla mahdollisuudet puuttua myös kussakin koneikkokohteessa elinkaarta uhkaaviin tekijöihin kuten kohteen öljyn lämpötilaan, laatuun sekä prosessien yksityiskohtiin jotka vaarantavat väliaineöljyn kautta koneikkojen kestävyyden.

Elinkaariajattelun hyödyt

Elinkaariajattelun tavoitteena on taata mahdollisimman korkea koneikkojen käyttövarmuus, mahdollisimman alhaiset kokonaiskustannukset, parantaa tuotannon ekologisuutta ja turvallisuutta.

Elinkaariajattelun hyötyjä ovat mm:

Käyttövarmuus parantuu

 • Koneikkojen ennakoimaton vikaantuminen vähentyy
 • Tarkentunut valvonta mahdollistaa vikaantumisen parantuneen ennakoinnin ja edullisemmat korjaustoimenpiteet
 • Ymmärrys vikaantumisen syy-seuraus -suhteista parantuu
 • Vastuunjako selkeytyy organisaatioiden välillä

Kokonaiskustannukset vähentyvät

 • Kustannukset ovat ennakoitavammat
 • Suunnitellut kustannukset ovat matalammat hätätyönä tehtävät korjaukset
 • Käyttöpääoma vapautuu tuottavampiin kohteisiin

Turvallisuus kohentuu

 • Vaurioiden vähentyessä öljyvuodot vähenevät
 • Riskit öljyvuotoihin pienenee öljyn käsittely vähenee
 • Öljylaaduissa voidaan siirtyä kokonaisturvallisempiin laatuihin

Tuotannon ekologisuus parantuu

 • Öljyn elinkaari optimoituu
 • Öljyn kulutus vähenee
 • Öljy riippuvuus vähenee – riskit pienenevät

Öljy kiertotaloudessa

Väliaineena käytettävät öljyt voidaan kiertotalouden ajattelun mukaan nähdä osana prosessia, jossa niiden käyttökelpoisuus ylläpidetään kokonaisuuden kannalta kustannustehokkaasti. Kuten olemme yllä esittäneet, väliaineöljyjen käyttö kiertotalouden periaatteiden mukaan ei välttämättä rasita organisaatiota taloudellisesti vaan tarjoaa niille tehostamista toimintaansa ja myös suoria säästöjä.

Toisaalta väliaineöljyjen käyttöön liittyy aina voimakkaita tottumuksia ja uskomuksia, joiden ylittämiseen tarvitaan ennakkoluulotonta asennetta ja näkemystä siitä että tulevaisuudessa tehdään töitä kullakin tehtaalla. Toisaalta johto voi vaikuttaa työntekijöihinsä viestimällä teoillaan että täällä luotetaan tulevaisuuteen ja käytetään myös öljyä siten että sen elinkaari on huomattavasti pidempi kuin kertakäyttökulutusöljyn.

Elinkaariajattelu tukee kiertotaloutta ja antaa organisaatiolle monia organisaatioon positiivisesti vaikuttavia signaaleja, kuten vaadittavan osaamisen jatkuvaa parantamista, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin siiloajattelun sijaan ja sitoutumista parempaan huomiseen.


Elinkaariajattelu on meidän työmme

Me Fluid Intelligencessä tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden ottaa käyttöön Elinkaariajattelu väliaineöljyjen käytössä eri kohteissa.

Me voimme tuottaa asiakkaillemme todennettuja säästöjä parantuneena käyttövarmuutena, kokonaiskustannusten säästöinä, turvallisuuden kohentumisena ja tuomalla ekologiasia säästöjä sieltä mistä niitä harvemmin kukaan odottaa.

Lue lisää Ratkaisuistamme.

Lue lisää Meistä

Lue uusimmat kuulumisemme Ajankohtaista blogistamme

Lisätietoja

Mikäli etäseurantaratkaisut kiinnostavat teitä, ottakaa yhteyttä Mikko Oksanen, puh. 0503086554 tai etunimi.sukunimi(a)fluidintelligence.fi